Menu
Polityka prywatności

Polityka prywatności i wykorzystanie plików "cookies" w sklepie internetowym SAVOYAHOME

 

Dane osobowe przekazywane nam przez Klientów przetwarzamy w sposób zgodny z zakresem udzielonego przez Klientów zezwolenia oraz wymogami prawa, w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.) i przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1), zwanego dalej: RODO.

Administratorem danych osobowych jest:

DARCY SP. Z O.O.

AL. JEROZOLIMSKIE 81

02-001 WARSZAWA

 

Kontakt z Administratorem danych osobowych można uzyskać za pomocą:

- e-maila - adres: darcy@darcy.pl

- poczty - adres Al. Jerozolimskie 81 02-001 Warszawa

- telefonu - numer 604168468

Cele przetwarzania danych osobowych

- przy rejestracji klienta przed zawarciem umowy sprzedaży (założenie konta)  przetwarzamy dane w zakresie podanych danych w formularzu rejestracyjnym tzn. adresu e-mail oraz ustanowienie hasła dostępu.

- przy rejestracji przy zakupie, w celu realizacji i wysyłki zamówienia przetwarzamy dane dotyczące

 • imię i nazwisko
 • adres zamieszkania/wysyłki
 • numer telefonu
 • numer NIP (opcjonalnie)
 • zawód (dotyczy architektów)                                                                         

- w trakcie przeglądania strony internetowej Sklepu internetowego niewymagającego założenia konta tj. wyszukiwanie towaru lub zapoznanie się z warunkami zakupu, przetwarzamy dane osobowe dotyczące Państwa aktywności w Sklepie internetowym, tzn. dane dotyczące przeglądanych przez Ciebie Towarów, dane dotyczące sesji Twojego urządzenia, systemu operacyjnego, przeglądarki, lokalizacji oraz  adres IP oraz ilości czasu spędzanego na każdej z podstron w Sklepie internetowym, twojej historii wyszukiwania w celu uzyskania statystyk korzystania z poszczególnych funkcjonalności dostępnych w Sklepie internetowym, ułatwienia korzystania ze Sklepu internetowego oraz zapewnienia bezpieczeństwa informatycznego Sklepu internetowego

- w celu ustalenia, dochodzenia i egzekucji roszczeń oraz obrony przed roszczeniami w postępowaniu sądowym i innymi organami egzekucyjnymi, możemy przetwarzać Twoje dane osobowe podane przy zakupie Towarów lub założeniu Konta oraz inne dane niezbędne do udowodnienia istnienia roszczenia lub które wynikają z wymogu prawnego, nakazu sądowego lub innej procedury prawnej

- w celu rozpatrywania reklamacji, skarg i wniosków oraz odpowiedzi na pytania Klientów, przetwarzamy podane przez Ciebie dane osobowe w formularzu kontaktowym, reklamacjach skargach i wnioskach, czy w celu udzielenia odpowiedzi na pytania zawarte w innej formie oraz niektóre dane osobowe podane przez Ciebie w Koncie, jak również dane dotyczące zamówienia Towaru i innych świadczonych przez nas Usług będące przyczyną reklamacji, skargi czy wniosku oraz dane zawarte w dokumentach dołączonych do reklamacji, skarg i wniosków

- w celu marketingu naszych Towarów i Usług oraz naszych klientów i partnerów, w tym remarketingu, w tym celu przetwarzamy dane osobowe podane przez Ciebie przy utworzeniu Konta i jego aktualizacji, dane dotyczące Twojej aktywności w Sklepie internetowym w tym zamówień, które są rejestrowane i przechowywane za pośrednictwem plików cookies, a w szczególności historia zamówień, historia wyszukiwani, kliknięcia w Sklepie internetowym, daty logowania i rejestracji, historia i Twoja aktywność związana z naszą komunikacją z Tobą. W przypadku remarketingu, wykorzystujemy dane o Twojej aktywności w celu dotarcia do Ciebie z naszymi komunikatami marketingowymi poza Sklepem internetowym i korzystamy w tym celu z usług zewnętrznych dostawców. Usługi te polegają na wyświetlaniu naszych komunikatów na stronach internetowych innych niż Sklepu internetowego

- w celu organizacji akcji promocyjnych i programów lojalnościowych tj. powiadomień o zgromadzonych punktach, powiadomienia o wygranej oraz reklamowania naszej oferty, wykorzystujemy Twoje dane osobowe podane w Koncie oraz przy rejestracji w konkursie lub programie lojalnościowym. Szczegółowe informacje na ten temat podane są każdorazowo w warunkach uczestnictwa danego konkursu lub programu lojalnościowego

Czas przetwarzania danych

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji zamówień, usług, działań marketingowych oraz innych usług. Dane osobowe będą usunięte w następujących przypadkach:

 • kiedy osoba, której dane przetwarzamy zwróci się o ich usunięcie lub wycofa udzieloną zgodę;

 • po uzyskaniu informacji, że przechowywane dane są nieaktualne lub błędne.

Niektóre dane w zakresie: adres e-mail, imię i nazwisko mogą być przechowywane przez okres kolejnych 3 lat dla celów dowodowych, rozpatrywania reklamacji, skarg oraz roszczeń związanych z usługami świadczonymi przez Sklep internetowy - dane te nie będą wykorzystywane do celów marketingowych.

Dane dotyczące zamówień Towarów i usług płatnych, konkursów i programów lojalnościowych będą przechowywane przez okres 5 lat od daty dostarczenia zamówienia.

Dane dotyczące Klientów niezalogowanych przechowujemy przez czas odpowiadający cyklowi życia zapisanych na urządzeniach plików cookies lub do czasu ich usunięcia w urządzeniu Klienta przez Klienta.

Twoje dane osobowe dotyczące preferencji, zachowań i wyboru treści marketingowych mogą być wykorzystywane jako podstawa do podjęcia zautomatyzowanych decyzji w celu określenia możliwości sprzedażowych Sklepu internetowego.

Dobrowolność podania danych osobowych

Podanie przez Ciebie wymaganych danych osobowych jest dobrowolne i stanowi warunek świadczenia usług przez Administratora danych osobowych za pośrednictwem Sklepu internetowego.

Odbiorcy danych osobowych

Przekazujemy Twoje dane osobowe następującym kategoriom odbiorców:

 • dostawcom usług, z których korzystamy przy prowadzeniu Sklepu internetowego np. w celu realizacji zamówienia. W zależności od uzgodnień umownych i okoliczności, podmioty te działają na nasze zlecenie albo samodzielnie określają cele i sposoby ich przetwarzania.

 • organom państwowym upoważnionym na podstawie przepisów prawa, np. prokuratura, Policja, GIODO, Prezes UOKiK, jeżeli się o to do nas zwrócą                                                   

Prawo dostępu do danych osobowych (art. 15 RODO)

Masz prawo uzyskania od Administratora danych osobowych informacji czy Twoje dane osobowe są przetwarzane.

Jeżeli Administrator przetwarza Twoje dane osobowe masz prawo do:

 • dostępu do danych osobowych;

 • uzyskania informacji o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania Twoich danych lub o kryteriach ustalania tego okresu, o prawach przysługujących Ci na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza Unię Europejską;

 • uzyskania kopii swoich danych osobowych.

 Każde żądanie dotyczące dostępu do swoich danych osobowych prosimy kierować na adres darcy@darcy.pl

Prawo do sprostowania danych osobowych (art. 16 RODO)

Jeżeli Twoje dane osobowe są nieprawidłowe masz prawo żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania Twoich danych osobowych pisząc na adres darcy@darcy.pl lub dokonać tego samodzielnie po zalogowaniu się na swoje konto w Sklepie internetowym

Prawo do usunięcia danych osobowych, tzw. “prawo do bycia zapomnianym” (art. 17 RODO)

Masz prawo żądania od Administratora danych osobowych usunięcia swoich danych osobowych, gdy:

 •   dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane
 •  gdy wycofasz zgodę, na której opiera się przetwarzanie  i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania;
 • gdy wniesiesz sprzeciw  wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania lub osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw na wobec przetwarzania
 • gdy dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem
 • gdy dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega administrator

Pomimo zgłoszenia żądania usunięcia danych osobowych Administrator danych osobowych może podjąć decyzje o dalszym przetwarzaniu danych w celu dochodzenia lub obrony roszczeń o czym Administrator poinformuje.

Każde żądanie prosimy kierować na adres darcy@darcy.pl

Prawo do zgłoszenia żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO)

Masz prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy:

 • gdy kwestionujesz prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych;
 • gdy przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
 • gdy administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
 • gdy został wniesiony sprzeciw na wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą.

Każde żądanie prosimy kierować na adres darcy@darcy.pl

Prawo do  przenoszenia danych osobowych (art. 20 RODO)

Masz prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowej które zostały dostarczone Administratorowi,  jeżeli jest to technicznie możliwe, z zastrzeżeniem że to prawo nie może niekorzystnie wpływać na prawa i wolności innych
 
Każde żądanie prosimy kierować na adres darcy@darcy.pl
 

Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (art. 21 RODO)

Masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, w tym profilowania. Administratorowi nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Każde żądanie prosimy kierować na adres darcy@darcy.pl

Prawo do cofnięcia zgody

Możesz cofnąć udzieloną zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w dowolnym momencie.

Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania które było dokonane na podstawie Twojej zgody przed jej cofnięciem.

Cofnięcie zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych prosimy kierować na adres darcy@darcy.pl lub skorzystać z odpowiednich funkcjonalności na swoim profilu klienta w sklepie internetowym.

Skarga do organu nadzorczego

W każdym przypadku gdy uważasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza RODO masz prawo złożenia skargi do organu nadzorczego, którym w rozumieniu RODO jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (GIODO).

 
 Polityka plików "cookies"

"Cookies” to pliki tekstowe, dane informatyczne przechowywane w urządzeniach użytkowników, przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pozwalają m.in. zidentyfikować rodzaj urządzenia użytkownika i wyświetlać strony internetowe dostosowane do indywidualnych preferencji. Pliki „Cookies” zawierają najczęściej adres strony internetowej, czas przechowywania na urządzeniu użytkownika oraz własny unikatowy identyfikator.

„Cookies” używamy w celu optymalizacji korzystania ze stron internetowych. Używane są również w celu gromadzenia danych statystycznych, które pozwalają identyfikować sposób korzystania użytkowników ze stron internetowych. Daje to możliwość późniejszego ulepszania struktury i zawartości Witryny, z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika. Dane osobowe gromadzone przy użyciu plików „cookies” mogą być zbierane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji i aktywności na rzecz użytkownika. Takie dane są zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym.

Stosujemy "cookies" sesyjne (tymczasowe) oraz stałe. "Cookies" sesyjne przechowywane są na urządzeniu użytkownika do wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej. „Cookies" stałe przechowywane są przez zdefiniowany czas, który określany jest parametr zawarty w pliku „cookies” - użytkownik dysponuje możliwością ich ręcznego usunięcia.

Wszelkie pytania, wnioski i sugestie odnoszące się do ochrony Państwa prywatności, w szczególności danych osobowych prosimy zgłaszać na adres darcy@darcy.pl bądź telefonicznie pod numerem +48604168468.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl